Як вам наш новый дизайн?
Да, дуже красивый 9.76%
Хороший 17.61%
Нормальный 15.39%
Средний 13.98%
Так себе 15.69%
Ужасен Ужасен Ужасен Ужасен 19.42%
Свой вариант  8.15%
Консультант

Поставте запитання


Пенсійний калькулятор

Сплатити пенсійні внески

НАПФА

Питання та відповіді

1. Що означає статус "непідприємницького товариства"?
Відповідь:

Статус фонду, як непідприємницького товариства свідчить про 100% розподіл прибутку фонду між його учасниками, а не між його засновниками.

2. Чи може учасник робити внески в міжнародній валюті або в золотому еквіваленті, а на момент виплат, отримувати кошти в національній валюті за курсом на той момент?
Відповідь:

Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, але пенсійні накопичення можуть конвертуватися у валюту або вкладатися в золото, нерухомість, акції тощо.
За рахунок зростання вартості активів фонду зростає прибутковість накопичень.

3. Що таке індивідуальний пенсійний рахунок?
Відповідь:

Індивідуальний пенсійний рахунок- персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться у системі персоніфікованого обліку у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку з метою обліку накопичених в пользу учасника пенсійних коштів.

4. Що таке пенсійна схема?
Відповідь:

Пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду
У пенсійних схемах відображаються:

 • Порядок, розмір і терміни сплати пенсійних внесків;
 • Порядок визначення розміру пенсійних схем;
 • Термін, впродовж якого здійснюються пенсійні виплати і порядок їх здійснення;
 • Права і обов'язки вкладника, учасника фонду по даній схемі.
5. Чи обов’язково роботодавцю сплачувати пенсіні внески на користь всіх працівників?
Відповідь:

Ні, працедавець сам приймає рішення, на користь якого співробітника він платитиме внески і в якому розмірі (встановлює однаковий відсоток відрахувань або може застосувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань залежно від розміру заробітної плати)

6. Чи повертає працівник, який змінює роботу, вкладені кошти роботодавцю?
Відповідь:

Ні, внески, що сплатив роботодавець, залишаються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника. Він може продовжувати сплачувати внески до фонду самостійно або доручити новому роботодавцю сплачувати пенсійні внески на свою користь з фонду оплати праці.

7. Що відбувається у разі, коли я втрачаю свою роботу, наприклад, якщо моя компанія стає банкротом?
Відповідь:

Відрахування залишаються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника. Він може продовжувати сплачувати внески до фонду самостійно або доручити новому роботодавцю сплачувати пенсійні внески на свою користь з фонду оплати праці.

8. Що таке - індивідуальний пенсійний план?
Відповідь:

Участник може самостійно обирати розмір і періодичність пенсійних внесків і виплат.
Також він має право самостійно встановити свій пенсійний вік ( для чоловіків не менше 50 років, для жінок – не менше 45 років ( вік може бути більше або менше пенсійного віку, встановленого державою, але не більше ніж на 10 років)

9. Чи існують податкові пільги для фізичних осіб?
Відповідь:
 • До складу загального місячного доходу фізичної особи, що підлягає оподаткуванню, не включаються сума пенсійних внесків на недержавне пенсійне забезпечення, які платяться:
  а) такою фізичною особою на власну користь,
  б) одним з членів родини першого ступеня спорідненості такої фізичної особи на його користь,
  в) працедавцем фізичної особи за свій рахунок за пенсійним контрактом на користь такої фізичної особи, якщо сума не перевищує 15% від нарахованої таким працедавцем заробітної плати цієї особи в місяць, за який платиться пенсійний внесок, і не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, що діє на 1 січня поточного року, помноженої на 1,4 і округленої до найближчих 10 грн.
 • Визначений механізм реалізації податкових пільг: шляхом відображення сум пенсійних внесків у складі податкового кредиту фізичної особи за підсумками поточного року. У податкові кредити включається сума фактично понесених витрат фізичної особи на оплату за власний рахунок внесків в НПФ. При цьому така сума не повинна перевищувати:
  а) при сплаті внесків на свою користь – суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, що діє на 1 січня поточного року, помноженої на 1,4 і округленою до найближчих 10 грн. ( у 2008 році – 890 грн/мес.)
  б) при сплаті внесків фізичною особою на користь членів його сім’ї першого ступеню спорідненості – 50% граничної суми, визначеної для платника податку ( у 2008 році – 445 грн./мес.)
   
10. Чи можу я брати участь в двох пенсійних схемах?
Відповідь:

Кожний вкладник може укласти один або декілька пенсійних контрактів з адміністратором (адміністраторами) одного або декількох пенсійних фондів на користь їх учасників.Вкладник має право на зміну пенсійної схеми, але не частіше ніж 1 раз на 6 місяців.

11. Чи захищені пенсійні заощадження?
Відповідь:

Не дивлячись на те, що за українським законодавством держава не несе відповідальності по зобов'язанням НПФ, на нормативному рівні створена жорстка система гарантій захисту інтересів учасників НПЗ.
Для забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів учасників і мінімізації ризиків при інвестиційній діяльності з пенсійними активами законодавством України визначені наступні дії:

 • Щорічне оприлюднення інформації по фонду, зокрема даних про зміни чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків. Надання вкладникам (учасникам) фонду інформації про адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача пенсійного фонду. Надання учаснику фонду на його вимогу виписки з індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз в рік – безкоштовно
 • До річної звітності всіх суб'єктів НПЗ обов'язково прикладають аудиторський висновок. Результати аудиторських перевірок підлягають публікації. Один і той же аудитор не може проводити перевірку двох і більше юридичних осіб, які надають послуги одному і тому ж пенсійному фонду. Аудитор не може проводити перевірку суб’єктів НПЗ і вищезгаданих юридичних осіб, якщо він або його засновник володіє частиною в статутному фонді цих суб'єктів або їх засновника
 • Пенсійний фонд не може бути оголошений банкрутом і ліквідований за законодавством про банкрутство.
 • Відокремлення і відособлення активів пенсійного фонду від активів його засновників і працедавців - платників адміністраторов і компанії з управління активами робить банкрутство НПФ неможливим. Пенсійні активи можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання забовязань фонду перед його учасниками і оплати витрат, пов'язаних з діяльністю фонду. На пенсійні активи не може бути обернене яке-небудь стягнення або застосовано конфіскацію. Пенсійні активи не можуть включатися в ліквідаційну масу зберігача пенсійного фонду у разі визнання його банкротом
 • Відшкодування збитків, заподіяних учасникам НПФ в результаті порушень за рахунок резервного фонду адміністратора і КУА, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї особи. Адміністратор і КУА несе відповідальність перед НПФ за виконання своїх зобов'язань і збитки, заподіяні фонду в результаті порушення цією особою законодавства, положень інвестиційної декларації всім майном, що належить йому на правах власності. Зберігач несе відповідальність за збитки, заподіяні їм НПФ і його учасникам у разі невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
 • Контроль діяльності НПФ здійснюється з боку регулятивних державних органів, а також суб'єктами НПЗ:
  Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України – загальний контроль дотримання законодавства по НПЗ;
  Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку України– контроль якості управління пенсійними активами;
  Національним банком України – контроль операцій з банками;
  Антимонопольним комітетом України – контроль дотримання законодавства про захист економічної конкуренції у сфері НПЗ
   
12. Яким чином здійснюються пенсійні виплати?
Відповідь:

Пенсійні виплати здійснюються учаснику або його спадкоємцям в грошовій формі за рахунок грошовіх коштів, що накопичені в фонді та обліковуються на індивідуальному пенсіному рахунку учасника при умові досягнення ним права на недержавну (додаткову) пенсію згідно умов діючого законодавства.
Підставою для отримання виплат може бути досягнення учасников пенсійного віку, визначеного ним в заяві про пенсійні виплати.
Розмір пенсійних виплат розраховується виходячи з суми пенсійних коштів (сума взносів+інвестиційний прибуток), що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.
Пенсійні виплати з пенсійного фонду здійснюються незалежно від отримання виплат по загальнообов’язковому державному пенсійному законодавтсву або інших джерел

13. Пенсійні виплати
Відповідь:
 1. Пенсійні виплати на визначений термін:
  Виплата пенсії на визначений термін (не менш як на 10 років), що здійснюється за рахунок пенсійного фонду, починаючи з дня досягнення учасником пенсійного віку, визначеного в його заяві.
  Виплата пенсії на визначений термін може здійснюватися з такою періодичністю:
  - щомісячно;
  - щоквартально;
  - один раз на 6 місяців
 2. Одноразова пенсійна виплата:
  Одноразова пенсійна виплата здійснюється у випадках:
  I. Медично підтверженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо)
  II. Коли на дату настання пенсійного віку розрахункова сума щомісячної виплати на визначений термін (на 10 років) менша за 50% місячного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб
  III. Віїзду з України на постійне місце проживання
  IV. Смерті учасника (пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям
 3. Довічна пенсія:
  Учасник фонду при досягненні пенсійного віку має право отримувати довічну пенсію.
  Довічна пенсія виплачується учаснику фонду страховою організацією, з якою цей учасник уклав договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, що перераховуються страховій компанії. Учасник письмово повідомляє адміністратора фонда про обрану ним страхову компанію і надає заяву встановленого зразку про перерахування належних йому коштів в сумі, що обліковується на індивідуальному песійному рахунку на день настання пенсійного віку учасника фонду.
  Учасник має право перерахувати в страхову компанію свої кошти повністю або частково.
   

 

14. Хто надає гарантії виплат додаткової недержавної пенсії?
Відповідь:

Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» обумовлено, що адміністратор, компанія з управління активами, банк-зберігач несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями перед пенсійним фондом. Також здійснюється жорсткий контроль з боку державних органів діяльності суб’єктів НПО

 1. адміністратор пенсійного фонду несе відповідальність за своїми зобов’язаннями перед пенсійним фондом, з радою якого він уклав договір про адміністрування, всім майном, що йому належить на правах власності. Покриття збитків, що були завдані адміністратором, здійснюється за рахунок його резервного фонду, а у випадку недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна адміністратора.
 2. компанія з управління активами несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання своїх зобов’язань та збитків, що бели завдані пенсійному фонду через порушення цією юридичною особою законодавтсва та інвестиційної декларації пенсійного фонду, всім майном. Збитки, що були нанесені учасникам фонду черех порушення, покриваються за рахунок резервного фонду компанії з управління активами, а у випадку недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна КУА.
 3. банк-зберігач несе відповідальність за збитки, що були завдані ним пенсійному фонду та його учасникам через невиконання або невідповідне виконання умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та покриває збитки згідно умовам договору та у порядку, визначеному законодавством.
   
15. Що відбувається з пенсійними коштами в разі зміни мною місця роботи?
Відповідь:

Всі відрахування, які здійснював роботодавець на користь свого співробітника, є майном виключно такого співробітника і залишаються на індивідуальному пенсиіному рахунку учасника.

16. Що відбудеться в разі моєї смерті? Чи може хтось успадкувати мої пенсійні кошти?
Відповідь:

В разі смерті учасника фонду, виплата здійснюється його спадкоємцям. Спадкоємець, що вступає в права спадку, повинен по закінченню терміну в два місяці після закінчення строку успадкування, надати Адміністратору заяву про оформлення прав на спадок.

17. Що відбувається, якщо пенсіонер помирає через пару років після виходу на пенсію?
Відповідь:

В такому випадку залишок накопичень виплачується одноразово спадкоємцям учасника.

18. Чи можу я сплачувати внески на користь інших осіб, наприклад, брата або безробітного подружжя?
Відповідь:

Ви можете здійснювати внески на користь любої особи, але не на всі такі внески будуть розповсюджуватить податкові пільги.
Податкова пільга діє в разі здійснення фізичною особою внесків на користь осіб, що є членами сїм’ї першого ступеня спорідненості.
Згідно Закону України «Про податок на прибуток фізичних осіб», по завершенню підсумкового періоду, фізична особа вказує в своїй податковій декларації суми внесків в НПФ на користь членів сїм’ї першого ступеню спорідненості и в порядку податкового кредита держава повертає 15% від суми в 445 грн (незалежно від того, яку суму було внесено вкладником на користь члена своєї сім’ї)

19. Що я маю зробити безпосередньо перед виходом на пенсію?
Відповідь:

Для отримання пенсії на визначений строк учасник фонду за два місяці до настання обраного ним пенсійного віку подає заяву адміністратору, в якій вказує коли і яким чином він бажає отримувати пенсію. Учасник обирає строк, на який будут розподілені пенсійні виплати і адміністратор розраховує суми пенсійних виплат для такого учасника.

20. Чи може учасник НПФ (він же вкладник) тимчасово призупиняти сплату коштів на рахунок в НПФ?
Відповідь:

Вкладник може тимчасово призупинити сплату пенсійних внесків строком до одного року. Ніяких штрафних санкцій Законом не передбачено.

21. Який, на вашу думку, розмір внесків буде оптимальним?
Відповідь:

При накопиченні коштів в фонді більше значення має не сума, а строк накопичень. Наприклад ви робите щомісячний внесок в розмірі 100 грн. протягом 10 років або 50 грн. протягом 20 років, Ви сплатите до фонду однакову суму 12 000 грн. (100грн.*12місяців*10років, або 50грн.*12місяців*20років), але при однаковій доходності коштів сума накопичень в кінці строку в другому випадку буде більше майже у 2 рази.
Питання: Яким чином здійснюються пенсійні виплати у фонді? Виплати через банківський рахунок, картковий рахунок тощо, який вказаний учасником.

22. Коли і як я зможу отримати кошти з фонду?
Відповідь:

Пенсію на визначений строк можна отримати при досягненні учасником фонду пенсійного віку. За рішенням учасника він може бути меншим пенсійного віку за загальнообовязковим державним пенсійним страхуванням на 10 років, тобто для жінок 45 років, для чоловіків 50 років.
Також можна отримати одноразову виплату до досягнення учасником пенсійного віку у випадках:

 • визнання учасника фонду інвалідом
 • медично підтверджений критичний стан здоровя учасника
 • виїзд учасника на постійне місце проживання за межі України
 • смерть учасника фонду (сплачується спадкоємцям учасника)
   
23. Що потрібно для того щоб стати учасником ВНПФ "Український пенсійний фонд "?
Відповідь:
 • приїхати до нас за адресою м.Київ вул. Ушинського, 40, оф.203
 • мати при собі паспорт та ідентифікаційний номер
 • заключити контракт
 • почати накопичувати капітал
24. хто здійснює контроль за діяльністю НПФ?
Відповідь:

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг стежить за діяльністю НПФ і Адміністратора. Компанія з управління активами підконтрольна Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Нагляд за діяльністю банка-зберігача здійснює Національний банк України.

25. Хто може бути учасником НПФ?
Відповідь:

Учасник фонду - фізична особа, на користь якої перераховуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право на отримання пенсійних виплат з такого пенсійного фонду. Учасниками фонду можуть бути: - громадяни України; - іноземці; - особи без громадянства. Участь фізичних осіб в будь-якому пенсійному фонді добровільна. Фізична особа може бути учасником декількох пенсійних фондів за власним вибором.

26. Хто може бути вкладником НПФ?
Відповідь:

Вкладник – особа яка робить пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування коштів до пенсійного фонду згідно з умовам пенсійного контракту. Вкладником може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду. У будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть бути одночасно і вкладниками такого фонду.

27. Кому належать накопичені кошти?
Відповідь:

Накопичені пенсійні кошти включаючи власно внески на користь учасника фонду та розподілений на його користь прибуток пенсійного фонду, є власністю такого учасника, якими він розпоряджається відповідно до закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

28. Як отримати інформацію про суму накопичених пенсійних коштів?
Відповідь:

Інформація з індивідуального пенсійного рахунку надається Учасникові Фонду у формі виписки, яка складається українською мовою, підписується представником Адміністратора, який має відповідні повноваження та скріплюється печаткою. Раз на рік Адміністратор зобов'язаний надати виписку Учасникові без станом на кінець останнього дня попереднього фінансового року. Також безоплатно Учасник може отримати виписку для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на певний термін. Окрім безкоштовної виписки, Учасник може отримати виписку за плату, згідно з тарифами Адміністратора, впродовж всього фінансового року за станом на будь-яку дату.

Учасник ВНПФ "Український пенсійний фонд " щомісяця безкоштовно отримує SMS-повідомлення з інформацією про стан свого індивідуального пенсійного рахунку.

29. Від чого залежить розмір недержавної пенсії?
Відповідь:

Розмір недержавної пенсії, на яку Ви можете розраховувати, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення цих внесків та професійності управління активами фонду, яка зумовлює суму отриманого інвестиційного прибутку.

30. Коли можна отримати гроші?
Відповідь:

Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є: - досягнення учасником фонду пенсійного віку (див. „Пенсійний вік” нижче); - визнання учасника фонду інвалідом; - медично-підтверджений критичний стан здоров'я учасника фонду (онкозахворювання, інсульт тощо); - виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України; - смерть учасника фонду.

31. Що таке пенсійний вік?
Відповідь:

Пенсійний вік, який визначається учасником фонду, може бути менше або більше від пенсійного віку, який дає право на пенсію згідно загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, але не більше ніж, на 10 років. Тобто на сьогодні такі межі: - для чоловіків від 50 до 70 років; - для жінок від 45 до 65 років.

32. Хто отримає кошти у разі смерті учасника фонду?
Відповідь:

Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України. В цьому випадку, спадкоємець отримує всю суму у вигляді одноразової виплати.

33. Яким чином гарантується виконання зобов'язань, взятих на себе НПФ?
Відповідь:

Гарантії захисту пенсійних активів: - суворий контроль з боку держорганів; - щорічний незалежний аудит діяльності НПФ; - нагляд за діяльністю НПФ з боку Ради Фонду; - розподіл функцій і розмежування коштів учасників; - ліцензування діяльності всіх компаній, які обслуговують НПФ; - диверсифікація інвестиційного портфеля; - періодична звітність та оприлюднення інформації про діяльність Фонду.

34. Який мінімальний та максимальний розмір внеску до НПФ?
Відповідь:

Мінімальний та максимальний розмір внеску до НПФ необмежений. У пенсійних схемах (ними встановлюються умови пенсійного забезпечення учасників) може передбачатися право Ради Фонду встановлювати мінімальний пенсійний внесок - 10% від мінімальної заробітної плати з розрахунку на один місяць. Але і «мінімум» і «максимум» встановлюється за домовленістю сторін у Пенсійному контракті, тобто в договорі.

35. Чи можливо змінити пенсійну схему, зазначену в Пенсійному контракті?
Відповідь:

Вкладники Фонду мають право змінити пенсійну схему, але не частіше ніж один раз на 6 місяців.

36. У чому полягають податкові пільги?
Відповідь:

Для фізичних осіб:

 • право на отримання пільги щодо сплаченого прибуткового податку (тобто щорічне повернення переплачених сум податку на доходи фізичних осіб).

Для юридичних осіб:

 • внески до НПФ відносяться до валових витрат підприємства;. 
 • пенсійні внески не відносяться до Фонду оплати праці та не сплачуються внески в фонди соціального страхування. Більш детальну інформацію можна отримати тут.
37. Чи можна укласти договір страхування життя або на випадок настання інвалідності за рахунок пенсійних внесків?
Відповідь:

Ст. 48 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» містить положення, які дозволяють використовувати частину внесків для укладення договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду. Розмір страхового внеску за таким видом страхування не може перевищувати 1% розміру пенсійного внеску, що сплачується учасником фонду або за учасника, який виявив бажання брати участь у такому виді страхування.

38. Чи може підприємство припинити сплачувати пенсійні внески на користь своїх співробітників? Що відбувається у такому разі зі сплаченими коштами?
Відповідь:

Підприємство може тимчасово припинити пенсійні внески, якщо це передбачено Пенсійним контрактом. У випадку, коли підприємство з будь-яких причин вирішило розірвати Пенсійний контракт, гроші, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках його працівників, залишаються власністю цих працівників. Вони можуть продовжити брати участь в НПФ, або дочекатися настання пенсійного віку, передбаченого пенсійним контрактом, після чого вони зможуть отримувати пенсійні виплати.

39. Яким чином компанія з управління активами, добиватиметься приросту моїх грошей?
Відповідь:

Компанія з управління активами інвестує активи НПФ в цінні папери і інші фінансові інструменти фондового ринку та поточної ситуації на ринку. Прибутковість вкладень залежить від професіоналізму компанії. В цілях захисту пенсійних грошей від різних ризиків держава встановила певні обмеження на те, як можуть інвестуватися ці гроші. Компанія з управління активами, зобов'язана суворо дотримуватися цих обмежень.

40. Чому компанія з управління активами зацікавлена в прирості моїх грошей?
Відповідь:

Винагорода компанії з управління активами залежить від величини активів недержавного пенсійного фонду та інвестиційного прибутку від інвестування коштів. Тому КУА інвестуватиме їх так, щоб забезпечити максимальний приріст Ваших грошей.

41. Чому я маю довіряти ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»?
Відповідь:
 • За участю топ-менеджмента Компанії здійснювалась побудова ринків інститутів спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення.
 • Діяльність компанії на ринку України суворо регламетовано українським законодавством, а також жорстко контролюється з боку державних органів виконавчої влади
 • Схеми недержавного пенсійного забезпечення, що пропонуються Компанією абсолютно прозорі. Учасник щомісяця безкоштовно отримує SMS-повідомлення з інформацією про стан свого індивідуального пенсійного рахунку, а також у будь-який момент по письмовому запиту може отримати у адміністратора виписку про його стан.
 • Досвід та професіоналізм нашої команди гарантують кваліфікований підхід до адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків та управління пенсійними активами на інвестиційному ринку.
 • Компанія є членом Української асоціації інвестиційного бізнесу та Національної асоціації пенсійних фондів та адміністраторів пенсійних фондів